Psalmi pentru vindecarea vederii


miopie curent dacă vederea unui ochi s-a deteriorat brusc

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Cine nu a fost niciodată bolnav? Cine nu a gustat niciodată cupa durerii şi a suferinţei? Cine nu s-a frământat pentru a găsi soluţia vindecătoare la boala lui? Chiar cei ce sunt creştini au trecut prin boală şi vor mai trece.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

A Psalm of David. Deliver me, O Lord, from evil men; preserve me from violent men, 2 who plan evil things in their heart and stir up wars continually.

Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor.

20 de rugăciuni eficiente zilnic pentru vindecarea ochilor

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul! Condacele şi icoasele: Condacul 1: Pe fântâna cea pururea curgătoare şi de viaţă dătătoare, pe izvorul cel dumnezeiesc care izvorăşte apele darului, mai presus de cuvânt, cu un glas să-l lăudăm cei ce cerem lui dar, ca cel ce izvorăşte tămăduiri în toate zilele.

hipermetropie 5 dioptrii diagnostic suspect de comotie

Pentru aceasta după datorie apropiindu-ne u dragoste, să scoatem apă cu credinţă şi să zicem rugămu-ne rourează-ne cu darul tău, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător! Icosul 1: Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Ceea ce ai născut fără de sămânţă pe Cuvântul Tatălui, Cel mai înainte de veci, deschide-mi gura mea spre lauda ta, ca să te slăvesc strigând către izvorul tău unele ca acestea: Bucură-te, ocean video corectează viziunea care asemenea norilor reverşi minuni pes-te toată lumea; Bucură-te, Siloame al doilea, care covârşeşti curgerile Nilului cu revăr-sarea darului; Bucură-te, apa care izvorăşti ca dintr-o piatră cu preaslăvire, şi a Iorda-nului lucrare ai primit; Bucură-te, mană de mântuire care te faci arătată spre trebuinţa psalmi pentru vindecarea vederii ce cer bogata ta apă cu adevărat îndestulătoare; Bucură-te, izvor din care curge toată bunătatea şi îndestularea de tămăduire; Bucură-te, că din tine izvorăsc din destul facerile de bine; Bucură-te, că tuturor le dai celor ce cer, întărire sufletelor şi sănătate trupurilor; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

ELIBERARE de BLOCAJE - Psalmii : 37 \u0026 67

Condacul 2: Stăpânul cerului şi psalmi pentru vindecarea vederii pământului, lucruri minunate şi prea slăvite a să-vârşit întru tine, Ceea ce eşti cu totul fără prihană, pentru că de sus a picu-rat, arătat, ca o ploaie în pântecele tău, dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine izvor de tămăduiri, care vindeci pe toţi cei ce-ţi cântă: Aliluia!

Icosul 2: Dumnezeiesc izvor ai raiului Fecioară şi Maică cerească pe tine te nu-mim după vrednicie, căci curgerea şi darul izvorului tău au străbătut în cele patru părţi ale pământului, care se acoperă pururea cu străine mi-nuni, din apa ce se dă spre băutură tuturor celor ce cer.

  • Ochii roșii cum să ameliorezi oboseala
  • Psalmul , astfel încât Dumnezeu să dea ochii orbilor și vindecarea ochilor bolnavi

Pentru aceasta bucurându-ne toţi creştinii, cu credinţă alergăm la izvorul tău, scoţând totdeauna apă, cu sfinţenie şi cu dulceată zicând: Bucură-te, izvorul curgător de tămăduiri; Bucură-te, că în dar reverşi din destul, bogate vindecări celor bolnavi; Bucură-te, că pe cei orbi, ce aleargă la tine, a vedea lămurit îi faci; Bucură-te, că pe mulţi şchiopi i-ai îndreptat; Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai întărit; Bucură-te, că prin turnarea apei de trei ori pe cel mort, l-ai vindecat; Bucură-te, minune străină, acoperită pururea de slava Celui Preaînalt.

Bucură-te, că pe tine te numim rai cugetător; Bucură-te, căci ca o ploaie pe pământ uscat căzând adăpi sufletele cele însetate de viaţă; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Buchet de rugăciuni, acatiste, paraclise și psalmi pentru cei BOLNAVI

Condacul 3: Puterile tale cele mari şi pline de minuni nedeşertate şi mai presus psalmi pentru vindecarea vederii fire pe care tuturor le reverşi, cine le va putea spune, o, izvorule dătător de daruri; că nu numai că goneşti bolile cele cumplite de la cei ce aleargă la tine cu dragoste, ci şi patimile cele sufleteşti le speli, curăţindu-le la toţi cei ce-ţi cântă ţie: Aliluia! Icosul 3: Pe norul cel ceresc cu cântări minunate să-l lăudăm credincioşii, care pe picătura Hristos, dătătorul de viaţă, pe pământ L-a plouat, pe apa cea dumnezeiască şi vie, cea săltătoare şi izvorâtoare, fără de moarte, a dăruit-o nouă credincioşilor care cântăm: Bucură-te, vasul băuturii celei dumnezeieşti, Ceea ce după băutură niciodată nu se deşartă; Bucură-te, Ceea ce alungi setea care topeşte sufletele; Bucură-te, că din pântecele minţii cei ce beau înţelepţeşte, revarsă râuri dumnezeieşti; Bucură-te, că tuturor le izvorăşti darul din destul; Bucură-te, izvor de viaţă primitor care pururea izvorăşte daruri; Bucură-te, fântâna tămăduirilor, care toată tăria bolilor o arată a fi slabă şi neputincioasă; Bucură-te, vedere orbilor; Bucură-te, dumnezeiască curăţie a celor leproşi; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul 4: Izvorăşte-mi mie Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, darurile cuvântu-lui, ca să laud izvorul tău, care izvorăşte viaţă şi dar credincioşilor, că tu pe Cuvântul Cel într-un Ipostas L-ai izvorât nouă şi izvor de tămăduire, de obşte, te-ai arătat tuturor celor ce-I cântă: Aliluia!

miopia ochilor de ce ai nevoie viziune 40 la sută

Icosul 4: Biserica ta, Preacurată Fecioară, se arată tuturor casă de doctorie mai presus de fire, că din moarte văzută, ridică arătat pe credincioşii cei ce aleargă la dânsa şi tuturor izvorăşte dulceaţă din destul. Pentru care şi noi nevrednicii cu cântări duhovniceşti, veselindu-ne, zicem: Bucură-te, apa izvorului celui dătător de viaţă; Bucură-te, norul care aduci ploaie de mântuire; Bucură-te, vindecare a celor bolnavi; Bucură-te, slobozirea celor din primejdii; Bucură-te, răcoreala celor înfierbântaţi de arşiţa păcatelor; Bucură-te, luminarea ochilor orbiţi de neştiinţă; Bucură-te, auzirea celor surzi; Bucură-te, că pe cei ce zăceau în pat bolnavi, numai cu atingerea i-ai scăpat; Bucură-te, loc de tămăduire sfinţit cu adevărat; Bucură-te, că ne izvorăşti din ceruri daruri fără împuţinare; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul 5: Daruri din destul curg din tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că izvorăşti apă de tămăduiri din care se adapă sufletele credincioşilor celor însetaţi de viaţă şi goneşti arşiţa păcatelor celor ce cântă: Aliluia!

vederea zboară plutind viziune 25 hipermetropie

Icosul 5: Neamul omenesc te laudă pe tine Preacinstită, că tuturor le izvorăşti psalmi pentru vindecarea vederii ceruri daruri fără încetare, arătându-te pe tine izvor nemuritor, Dumnezeiască Mireasă, celor ce-ţi aduc aceste cântări de laudă: Bucură-te, izvorâtoarea apei, Hristos, din care se adapă toată lumea; Bucură-te, că Făcătorul tuturor întru tine ca o picătură s-a pogorât arătat; Bucură-te, că pe cel orb l-ai făcut a vedea lumina; Bucură-te, izvorule care ai dezlegat prin apă firea pietrei cea înfricoşată; Bucură-te, curăţirea leproşilor şi sugrumarea diavolilor; Bucură-te, că pe împăraţi i-ai făcut credincioşi desăvârşiţi; Bucură-te, înţelepciunea celor simpli; Bucură-te, bogăţie de daruri a săracilor; Bucură-te, că prin revărsarea apei, tămăduiri de multe feluri le-ai dăruit; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul 6: Lucru cu adevărat necuprins şi mai presus de fire este Cel ce s-a lucrat întru tine, Născătoare de Dumnezeu, că apa izvorului tău este tămăduirea bolilor celor de moarte aducătoare, Ceea ce firea cu adevărat nu a văzut.

Pentru care şi noi cu umilinţă ne rugăm: nu ne trece cu vederea, sârguieş-te ajutătoarea noastră grabnică şi ne izbăveşte din cursele vrăjmaşilor ca să te lăudăm zicând aşa: Aliluia!

injecții pentru restabilirea vederii unitate de testare a vederii

Icosul 6: Măririle minunilor izvorului tău, Fecioară Preacurată, cine le va putea spune, ca Ceea ce cu adevărat ai înspăimântat gândul omenesc prin pică-turile izvorului tău, de care povestesc limpede lâna şi mana şi Siloamul şi piatra Ceea ce a izvorât şi pridvorul lui Solomon. Darul tău este mai pre-sus de cuvânt şi de gând; drept aceea şi noi într-o unire de gânduri şi gla-suri cântăm laudele acestea: Bucură-te, Fecioară că din tine se revarsă apa care vindecă patimile cele de moarte aducătoare; Bucură-te, că din izvorul tău a curs apa care a vindecat sânul femeii cel cuprins de cangrenă; Bucură-te, grabnică vindecătoare a bolilor celor cumplite; Bucură-te, că prin stropirea apei, credincioşii se sfinţesc; Bucură-te, Fântâna bucuriei celei neîncetate; Bucură-te, izvorule al frumuseţii celei negrăite; Bucură-te, dezlegarea tuturor bolilor; Bucură-te, râul cel prea limpede care faci sănătoşi pe cei credincioşi; Bucură-te, apa care dai tămăduiri celor bolnavi de felurite boli; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

WhatsApp Acest 20 de zi cu zi este eficient rugăciune pentru vindecare ochii îți vor restabili orbirea parțială atunci când îi vei ruga cu credință. Dumnezeul nostru este numit Iehova rapha, Dumnezeul care vindecă. Vă luptați cu spiritul orbirii, vă este frică să nu vă pierdeți vederea totală? Frica sa nu fie puternica. Dumnezeul care mă slujești este un Dumnezeu care răspunde rugăciunilor.

Condacul 7: Apa înţelepciunii şi a vieţii izvorând lumii, pe toţi chemi, Născătoare de Dumnezeu, să scoată apele cele de mântuire ţi cu ea să stingă cărbunii înşelăciunii şi ai necurăţiei; drept aceea şi noi credem cuvintele Fiului tău, Stăpână, care a zis: "că în veci nu vor înseta cei ce cu credinţă vor bea din ea" zicând: Aliluia!

Icosul 7: Pântece mai înainte sterp ai dezlegat arătat, cu curgerile izvorului tău, că şi naşteri dăruieşti, ca Ceea ce ai născut pe Stăpânul tuturor, pentru care şi noi bucurându-ne zicem: Bucură-te, curgerea înţelepciunii care curăţeşte necunoştinţa; Bucură-te, amestecăre care picură dumnezeiască dulceaţă inimii; Bucură-te, paharul manei cel de viaţă turnător; Bucură-te, baie de Dumnezeu izvorâtă; Bucură-te, Ceea ce izvorăsti liniştea neputinţelor; Bucură-te, Ceea ce stingi văpaia bolilor; Bucură-te, Ceea ce ai liniştit frigurile şi ai stins aprinderea înfocării; Bucură-te, Ceea ce eşti izvor de viaţă dătător!

Condacul 8: Minunile tale cele neauzite Stăpână, fac pe psalmi pentru vindecarea vederii credincioşii cei ce le aud a se minuna de apa psalmi pentru vindecarea vederii tău; pe cei muţi şi surzi ca şi cum ar fi grăitori îi face, iar pe cei ce pătimesc cumplit îi vindecă, şi tămăduieşte desăvârşit pe cei ce cântă cu credinţă: Aliluia!

ochii miopiei redau vederea vederea și creierul

Condacul 9: Lumină şi tămăduire tuturor mădularelor omeneşti făcându-te, Născă-toare de Dumnezeu Fecioară, care ai născut pe Făcătorul şi Ziditorul tutu-ror, din amestecarea tinei şi a apei ai luminat negrăit ochii orbului, cel ce se născuse orb şi care nici cum nu vedea soarele cel dulce, care dobândind vederea şi văzând lumina şi marea minune izvorâtă din milostivirea ta cea negrăită a zis: Aliluia!

Icosul 9: Siloamul vindeca bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, izvorul tău făcător de minuni, fiindcă acesta nu numai odată într-un an şi nu numai acei ce iau mai psalmi pentru vindecarea vederii, dobândesc sănătate, ci de-a pururea vinde-că toată rana sufletească şi trupească a celor ce cu bună credinţă şi cu dra-goste vin către tine strigând: Bucură-te, scăldătoarea în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti; Bucură-te, vas cu care primim bucuria şi mântuirea; Bucură-te, piatră care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă; Bucură-te, lemn care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti.

  1. Cei 10 Psalmi care au efecte terapeutice particulare – Gânduri din Ierusalim
  2. Sindromul ochilor uscati
  3. Buchet de rugăciuni, acatiste, paraclise și psalmi pentru cei BOLNAVI
  4. Viziune îmbunătățită prin exerciții fizice
  5. De exemplu, ştiu că un medic foloseşte sistematic Psalmul pentru echilibrare endocrină.